Hyvinvointi


Mielenterveys ja terapiatakuu

Mielenterveyden ongelmat ovat voimakkaasti suomalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelujen saatavuus ei ole riittävää ja kynnys hoitoon hakeutumiselle usein liian suuri. Esimerkiksi Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuminen voi olla erittäin haastavaa, sillä psykoterapeutteja ei ole läheskään tarpeeksi. Erityisesti mielenterveyskuntoutujalle terapeutin etsiminen voi olla hyvin raskas prosessi ja hoitoon pääsy viivästyy tämän johdosta. Lisäksi Kelan kuntoutuspsykoterapia on suunnattu henkilöille, joiden työ- tai opiskelukykyä mielenterveysongelmat haittaavat, eikä näin ole saatavilla esimerkiksi eläkeiän ylittäneille henkilöille.

Kannatan terapiatakuun kirjaamista lakiin, jolloin jokaiselle mielenterveyskuntoutujalle voitaisiin taata ensihoitoon pääsy kohtuullisessa ajassa. Terapiatakuu mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi -kansalaisaloitteessa todetaan, että “Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollossa toteutettava mielenterveyden häiriön tarpeelliseksi todettu psykoterapia tai muu psykososiaalinen hoito on järjestettävä neljän viikon sisällä siitä, kun hoidon tarve on arvioitu jolleivät lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä.”


Julkiset palvelut

Julkisten palveluiden yksityistäminen on tähän mennessä näyttäytynyt eri palveluiden laadun heikentymisenä ja osakkeenomistajien rikastumisena suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Verovaroin rahoitetut terveyspalvelut on aina tuotettava julkisesti, jotta saamme taattua yhdenvertaisuuden niiden saatavuudessa ja laadussa. Jo yksityistettyjä palveluita on siirrettävä takaisin julkiselle puolelle

Esimerkiksi yksityisyritysten osuutta vanhustenhoidosta pitäisi ehdottomasti vähentää. Yksityisten hoivayhtiöiden ensisijainen tehtävä on tuottaa omistajilleen voittoa, joka usein revitään asiakkaiden ja työntekijöiden selkänahasta. Tämän viimeaikaiset hoivaskandaalit ovat tehneet selväksi. Monikansalliset hoivajätit eivät myöskään verojaan Suomeen, mikä heikentää kansantaloutta. Vanhustenhoitoon tulee panostaa paljon nykyistä enemmän, sillä jokaisella on oikeus arvokkaaseen elämään kaikissa elämänvaiheissa. Tämä panostus on parasta tehdä nimenomaan julkisiin palveluihin panostamalla.